MATEŘSKÁ ŠKOLA OPOČNO

Jana Pitry 654, 517 73

Máme ty nejlepší pedagogy, 36 let se starají o Vaše děti.

Mateřská škola Opočno byla otevřena 1.9.1986. Mateřská škola se skládá z komplexu tří budov, škola má přiměřené prostory, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadná a bezpečná.

Kapacita mateřské školy je 130 dětí, které jsou rozděleny do 5 tříd. V naší MŠ pracuje 18 stálých zaměstnanců a jeden zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti.

Již 11 rokem jsme školou zařazenou v Síti škol podporujících zdraví.

AKTUALITY

DEN ÚSMĚVU - 5.ŘÍJENNaše MŠ hledá do svého kolektivu kvalifikovanou paní učitelku na plný úvazek na dobu určitou do 31. 7.2022 Nástup v listopadu 2022 , po dohodě možno i dříve.

Tel. kontakt : 739 455 230

Zařazení nových dětí do jednotlivých tříd je k nahlédnutí u paní hospodářky Gottwaldové (modrá budova)


Co potřebuje vaše dítě do MŠ


Výsledky tzv. zvláštního zápisu 2022

Omezení provozu o prázdninách

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022-2023 podle §2 Zákona č.67/2022 Sb. (LEX Ukrajina)

Výsledky přijímacího řízeni 2022

Kriteria pro přijímání dětí 2022-2023

Zápis    do MŠ  na rok 2022-2023

Uzavření o letních prázdninách

Tip na letní prázdniny

Distanční výuka 1.-8.2.2022

Uzavření MŠ z provozních důvodů

Vážení rodiče.

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců nejsme schopni zajistit provoz MŠ a jsme nuceni uzavřít. Mateřská škola, Opočno se uzavírá na dobu určitou

od úterý 1.2.2022 do úterý 8.2.2022 . (Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání - § 3 odst. 2)

Žádosti o ošetřovné si můžete vytisknout , popřípadě i vyplnit na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy - Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné).

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Hana Kubalová, ředitelka MŠ

Přejeme všem dětem, rodičům i prarodičům krásné Vánoce plné smíchu a radosti.

Uzavření MŠ o vánočních prázdninách

Do složky Dokumenty byly vloženy platné dokumenty pro školní rok 2021-2022

Seznamy dětí

Seznamy děti na třídách na nový školní rok jsou z důvodu dodržování GRPD vyvěšeny v hospodářské budově (modrá budova) u kanceláře vedoucí ŠJ. Prosíme nové rodiče, aby první den přišli do MŠ vchodem  u školní jídelny (modrá budova). Během dne se budou měnit kódy u vstupních dveří, které dostanete k dispozici odpoledne. Děkujeme.

Organizace a podmínky předškolního vzdělávání od 1.9.2021


Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest dle mimořádných opatření MZd.

 • Nutnost aktualizovat telefonní čísla zákonných zástupců (povinnost nahlásit změnu učitelkám na třídě).
 • V prostorách MŠ dodržovat odstup 2 m.
 • Doprovázející osoba (pouze jedna, bez dalších rodinných příslušníků) se v MŠ pohybuje po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutných prostorách . Výjimku tvoří pouze adaptační program nových dětí.
 • Vstup do tříd přes umývárnu. Neprodleně po přezutí a převlečení dětí si musí každé dítě umýt ruce vodou , tekutým mýdlem (20-30 sekund) a dezinfekcí
 • Zákaz přinášení vlastních věcí (hračky) do MŠ. Výjimku tvoří pouze adaptační program nových dětí.
 • Dodržování pitného režimu při pobytu venku v době omezení: Vlastní podepsaná plastová lahev v jinak prázdném batohu. Platnost na začátku školního roku a po té dle aktuálního stavu.
 • Pro děti minimálně jednu ochranou roušku v igelitovém sáčku (v šatně)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do MŠ vstoupit !!!!!
 • Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce, že pokud budou nemocní musí zůstat doma.

Pravidla pro návrat z dovelených v zahraničí

Pozor soutěž!!!

Provoz o letních prázdninách

Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin si budeme vybírat řádnou dovolenou. Z tohoto důvodu bude provoz mateřské školy omezen pouze na 2 třídy. Žádáme proto rodiče, aby zvážili docházku dětí do MŠ v tomto období a pokud to půjde, nechávali si děti doma.

Provoz MŠ:

Od 1.7. do 9.7.2021 budou děti spojeny na 1 budově, od 12.7. do konce prázdnin budou děti na 2 budově.

V přízemí vždy 1 budova (tzn. Berušky a Sluníčka)

V patře vždy 2 budova (tzn. Kytičky a Motýlci)

Včeličky budou rozděleny dle počtu dětí na třídách. Seznam bude vyvěšen na dveřích do šaten.

Děkujeme za pochopení.

Kubalová Hana

První místo v soutěži

Výsledky přijímacího řízení

Otevření MŠ pro všechny děti

Od 26. 4. 2021 začíná platit Mimořádné opatření Č.j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN,

díky kterému můžeme v našem kraji umožnit osobní přítomnost všech dětí v MŠ standartním způsobem (bez omezení počtu ve skupině, bez testování, bez roušky)

Od pondělí 26.4.2021 přihlašujeme všem dětem stravu. v případě nepřítomnosti platí nutnost odlašování.

Uzavření MŠ o letních prázdninách

Nejnovější informace k znovuotevření MŠ Opočno

 • Mateřská škola, Opočno se opět otevírá od pondělí 12.4.2021. V první fázi pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou (tj. pouze pro děti, kterým bude do 31.8.2021 šest let a starší děti s odkladem školní docházky) a nově také pro děti rodičů vybraných profesí. * informace níže
 • Provoz MŠ zůstává nezměněn 6,15 - 16,15 hodin. Děti se nebudou spojovat, po celou dobu pobytu budou ve svých, případně určených třídách. Dvakrát týdně se budeme testovat neinvazními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud někdo nastoupí jiný den, bude otestován v den příchodu.
 • Testovací místnost bude ve Včeličkové třídě, do které se bude chodit ze zadní zahrady, nouzovým vchodem. Rodiče i děti do ukončení testu musí mít zakrytá ústa a nos (rodiče respirátor, děti roušku). U vchodu si musí všichni vydezinfikovat ruce, dětem bude změřena teplota. S příznaky onemocnění nikdo nesmí do MŠ vstoupit!
 • Samotný test trvá cca 20 minut, je nutná asistence rodičů nebo jiné, jimi pověřené osoby. Počítejte se zdržením. Po dobu vyhodnocování testu musí děti počkat u stolečku, není možnost si hrát s hračkami ve třídě.
 • Pokud bude test negativní, děti budou odvedeny do svých tříd provozními zaměstnanci. Rodiče nebudou moci vstoupit do ostatních prostor MŠ. Pokud bude test pozitivní, dostanete potvrzení pro dětského lékaře, který vám vystaví žádanku na PCR test.
 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě) - prosím počítejte s tím a doklad doložte první den docházky dítěte do MŠ.

 • Odpoledne si děti můžete vyzvednout, jak jste zvyklí v jednotlivých třídách. Prosíme ale o přísné dodržování RRR.
 • V ostatní dny se bude do MŠ chodit vchodem u školní jídelny, děti opět odvedeme do tříd my. Je to z důvodu nutnosti otestovat nově příchozí děti.
 • Pokud nebudete do MŠ docházet z důvodu nesouhlasu s testováním, je nutné to oznámit ředitelce školy. Absence bude omluvená.
 • Vybrané profese - Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele- bez tohoto potvrzení nelze do MŠ dítě přijmout.

V Opočně 9.4.2021                                                           Mgr. Kubalová Hana, ředitelka MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2021-22

od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Střípky  - zajímavosti a  činnosti  před a po Velikonocích

Distanční výuka  29.3.-2.4.2021

Pěkný den milí rodiče, děti. Zasíláme úkoly na tento týden. 

Mějte se pěkně.

Distanční výuka 22.3.-26.3.2021

Vážení rodiče, milé děti. Týden utekl jako voda a tak vám zasíláme úkoly na další týden.

Mějte se pěkně.

Distanční výuka 15.3. -19.3.2021

Vážení rodiče. Zasíláme úkoly pro distanční výuku na tento týden. Vytištěné jsou opět k dispozici u branky (poštovní schránka) do MŠ. Vypracované pracovní listy uschovejte . Je nutné je odevzdat. Děkujeme za spolupráci.

Distanční výuka 8.3.-12.3.2021

Vážení rodiče. Zasíláme materiály pro povinné předškolní vzdělávání. Připomínáme , že kdo nemá možnost vytištění materiálů, jsou před MŠ (branka s poštovní schránkou) k dispozici vytištěné.

Úkoly pro tento týden: 5 pracovních listů z různých oblastí, malované čtení, 3 dobrovolné úkoly). Připomínáme, že pracovní listy je nutné odevzdat ke kontrole.

Distanční výuka 1.3.-5.3.2021

Vážení rodiče.

Již jsme obdrželi z MŠMT ,,Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole", proto vám mohu zaslat následující informace: Poslední rok v MŠ (předškoláci) je povinný. Z tohoto důvodu je povinná i distanční výuka. Budeme vyžadovat splnění (odevzdání) zadaných úkolů, popřípadě omluvení dětí. Vše musíme vykazovat pro případné kontroly. Výuka bude v následujících dnech probíhat formou zadávání úkolů pomocí portálu Škola na dlani a webu MŠ. Každý týden se vám ozveme se zadáním a bude čistě na vás, kdy si úkol děti splní. Žádáme o uschovávání vypracovaných úkolů. Můžete je poslat zpět do MŠ (email) nebo založit do desek (portfolia) a přinést do MŠ po znovuotevření MŠ nebo si udělat s dětmi procházku a vhodit úkoly (podepsané) do schránky u branky MŠ. Úkoly na tento týden zasíláme dnes, na příští týdny budou zaslány vždy v pondělí. Pracovní listy budou vybrány vždy z oblastí: pozornost, orientace, zrakové vnímání, sluchové vnímání apod. V průběhu příštího týdne se s vámi a vašimi dětmi paní učitelky spojí i telefonicky. Pokud nemáte možnost vytištění pracovních listů, přijďte si během dopoledne do MŠ pro listy vytištěné, budou nachystané před ředitelnou.

Úkoly pro tento týden: 4 pracovní listy viz příloha, založit si domácí portfolio, společně připravit jídlo pro rodinu a vyfotit ho, popřípadě nakreslit.

Uzavření MŠ od 1.3.2021 do 21.3.2021

Vážení rodiče.

Od 1.3. do 21.3. 2021 jsou dle Usnesení vlády ČR č.200, všechny mateřské školy uzavřeny.Obědy jsou odhlášeny automaticky.Informace k ošetřovnému najdete na tomto odkaze:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční vzdělávání pro předškoláky, kteří mají vzdělávání povinné, začne , až nám přijde metodika z MŠMT - počítám příští týden. Budete informováni opět touto cestou.

Vánoční projekt pro rodiče a děti

Uzavření MŠ o Vánočních prázdninách

Stravné od 1. 10. 2020

Upozornění pro rodiče

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od zítra 10.9. 2020 jsou povinné roušky uvnitř všech budov v Česku.

Dodržujte 3 R - roušky, rozestupy, ruce

DĚKUJEME

Hygienická opatření od 1.9.2020

Seznamy dětí na školní rok 2020-2021

Seznamy dětí na nový školní rok 2020-2021 budou vyvěšeny, z důvodu GRPD, poslední týden v srpnu na nástěnce u vedoucí školní jídelny( modrá budova ).

Do složky DOKUMENTY byly přidány : Výpočet úplaty na prázdniny 2020, Výpočet úplaty na nový školní rok 2020-2021, Školní řád na rok 2020-2021.

Aktivita na prázdniny

Výsledky přijímacího řízení 2020

Plakát

Mateřská škola, Opočno zahajuje provoz po uzavření v pondělí dne 11.5.2020

Provoz MŠ bude z důvodu zákazu spojování dětí upraven po nezbytně dlouhou dobu

od 6,30 do 16,00 hodin

Více o organizaci a podmínkách v přiloženém souboru.

Průzkum 

Žádáme rodiče o informaci, zda využijí MŠ, pokud bude otevřena v režimu dobrovolné účasti. Odpovědi zasílejte na e-mail: skolka.opocno@centrum.cz         Prosíme o sdílení. 

Děkujeme za spolupráci.

Jak pracovat s předškoláky v době uzavření II.

Každý pracovní den v dopoledních hodinách (8-12 hod.) si můžete vyzvednout před ředitelnou (na lavičce v eurodeskách) nakopírované pracovní listy pro předškoláky (děti 5-6 let).

Dopis pro rodiče a děti

Jak pracovat s předškoláky v době uzavření MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Všechny informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020-2021, přihlášku k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení i kriteria k přijímání dětí si můžete stáhnout níže v přiložených odkazech.

Aktivity pro rodiče s dětmi

Básnička pro děti- správné mytí rukou

Informace pro rodiče 

Ošetřovné vám vystavíme od podělí 16.3.2020 do středy 18.3.2020 v dopoledních hodinách nebo dle telefonické domluvy Tel: 739 455 230


Přerušení provozu mateřské školy od pondělí 16.3.2020
Po schválení zřizovatele a Rady města Opočna se do odvolání přerušuje provoz Mateřské školy v Opočně.


Info pro rodiče

Doporučení
Nejnovější články